Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Psixologiya
Pedaqogika Tarixi
P.F. KAZIMİ "TÜRK XALQLARININ KİTAB VƏ KİTABXANA MƏDƏNİYYƏTİNİN MƏNBƏŞÜNASLIGI"
PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ PROQRAMI VƏ İXTİSAS ÜZRƏ TƏCRÜBƏNİN TƏŞKİLİ