Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə REPK-nın 2017-ci ilə olan Hesabatı

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ KİTABXANASININ 2017-Cİ İL FƏALİYYƏTİ HAQQINDA
 
H E S A B A T
 
 
Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası (bundan sonra REPK-a) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən, təhsil və pedaqoji sahələrdə milli və xarici ədəbiyyat fondlarına malik olan elmi-sahəvi kitabxanadır. 
REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil, ilk peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxana şəbəkəsinə məlumat-biblioqrafiya və kitabxana xidmətini həyata keçirən elmi-metodik əlaqələndirmə mərkəzidir, respublika üzrə vahid elmi-məlumat və informasiya sisteminə daxildir. 
REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən 4500-dən artıq ümumtəhsil, 124 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi və 43 orta ixtisas təhsili müəssisələri, eləcə də Təhsil Problemləri İnstitutunun kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərlik edir, onların işini əlaqələndirir, müvafiq normativ sənədlər hazırlayır. 
REPK-nın fəaliyyətində metodik təminat işi kitabxana işinin vacib sahələrindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onun inkişaf etdirilməsi olduqca vacib hesab olunur. Elm və texnikanın inkişafı, kitabxana işinə uyğun yeni sahələrin, istiqamətlərin yaranması, kitabxanalarda yeni informasiya texnologiyalarına keçid kitabxana işçilərinin bu sahədə təlimatlandırılması və IKT savadlılığının artırılmasına zərurət yaratmışdır. Bu məqsədlə hər il olduğu kimi 2017-ci ildə də REPK-nın bazası əsasında təhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün vaxtaşırı seminarlar, kurslar, treninqlər təşkil olunmuşdur. 
2015-ci ildə REPK-nın əməkdaşları təhsil naziri M. Cabbarovun 29 iyul 2015-ci il tarixli 849 nömrəli əmrinə əsasən Bakı şəhərində və respublikanın regionlarında yerləşən 44 orta ixtisas təhsili müəssisəsində monitorinq keçirmiş və bu təhsil müəssisələrinin kitabxanalarının vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayaraq Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişlər. Eyni zamanda Təhsil Nazirinin həmin əmrinə əsasən orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün REPK-nın bazası əsasında “ənənəvi kitabxanaçılıq” və “Kitabxana sistemlərinin avtomatlaşdırılması” mövzusunda treninqlər keçirilmişdir. Bu treninqlərdə kitabxanaçılar üçün “Kitabxana işinin təşkili”, “Biblioqrafik təsvir”, “ACCESS”, “İRBİS-64”, “ALİSA - elektron kitabxana sistemi”, “İnternetdən istifadə qaydaları” və s. mövzularda təlimlər keçirilmişdir. Keçirilmiş treninqlərdə Bakı və Sumqayıt şəhəri üzrə 51, regionlar üzrə 22 kitabxanaçı iştirak etmişdir. Treninqlərdə respublika üzrə 100 % i orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları iştirak etmiş və sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
2017-ci ildə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən bilik və bacarıqları zəif qiymətləndirlmiş 376 nəfər kitabxanaçı üçün xüsusi təlim paketi hazırlanmış və Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə təlimlərin REPK-nın bazasında keçirilməsi üçün məktubla müraciət etmişdir. Bununla əlaqədar hər iki təşkilatın rəhbərləri və əməkdaşlarının iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. REPK-a ilə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin sıx əməkdaşlığı nəticəsində təlimlərin REPK-nın bazası əsasında və kitabxananın metodistləri tərəfindən keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.  Məktəb kitabxanaçıları üçün təlimlər 2017-ci ilin fevral ayından həyata keçirilməyə başlamışdır. Təlimlər REPK-da, hər birində 20 nəfər olmaqla hər dəfə 10 gün müddətinə keçirilir. 2018-ci ilin fevral ayına qədər 208 nəfər kitabxana işçisi  REPK-da keçirilən təlim kurslarının iştirakçısı olmuşdur.
 
Məktəb kitabxanaçıları üçün (10 günlük) 36 saatlıq təlim kursunun proqram paketi
 
Birinci həftə
№MövzuSaatGünMəşğələnin sonunda gözlənilən nəticələrTəlim resursları
 1.Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma 1akademik saatI gün
1.1Məktəb kitabxanalarının əsas sənədləri və onlarla iş, kitabxanaçıların xidməti vəzifələri, təlimatlar30 dəqI 
gün-Məktəb kitabxanalarının əsas sənədlərini sadalayır;
-Məktəb kitabxanaçısından tələb olunan bilik və bacarıqları şərh edir;
Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında nümunəvi Əsasnamə.
REPK.Ümumtəhsil məktəb  kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək
 
1.2Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma I gün
1.3Fərdi kompüterlə
 tanışlıq. Aparat təminatı1saat 
30 dəqI gün-Fərdi kompüterin hissələrini müəyyən edir;Osman Gündüz.
 Kompüter.
2.Kitabxana sənədləşmə standartları1 saatII gün - kitabxanalarda milli və beynəlxalq standartlar haqqında bilikləri şərh edir;Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı AZS 754-2013
2.1Kataloqların hazırlanması və idarə olunması.
1 saatII gün-Kataloqların növlərini və formalarını müəyyən edir;
S.Mustafayeva.  Kitabxana kataloqları.
2.2Microsoft Oficce
proqramları ilə ümumi tanışlıq30 dəqII günMS WORD proqramı
 haqqında məlumat. Osman Gündüz.
Kompüter.
2.3MS WORD proqramında praktik iş1 saat
30 dəqII 
Gün-MS WORD proqramında mətn yığır və redaktə edir.REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dənistifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
3.Biblioqrafik təsvir qaydaları.
Praktik iş.2 saatIII gün- Biblioqrafik təsvir edir.REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. REPK. Universal Onluq Təsnifat.
3.1MS WORD proqramında praktik iş2 saatIII gün- MS WORD proqramında cədvəl tərtib edir;
4.Yaş qrupları üzrə səmərəli mütaliə texnikaları1 saatIV gün -Fasilələrlə oxu. mütaliə texnikalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir;
- kitabxana dərslərində   kitabla rəftar mədəniyyəti və gigiyena qaydalarını şərh edir;REPK.S.Məmmədova. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric oxu
4.1Şagird və müəllimlərin spesifik  mütaliə maraqlarının müəyyən edilməsi1 saatIV gün-Şagirdlərin mütaliə maraqlarını müəyyənləşdirmək üçün onlarla iş formalarını şərh edir;
4.2MS EXCEL proqramı ilə tanışlıq 30 dəqIV 
gün-MS EXCEL proqramı haqqında məlumat verir;R.Mahmudzadə. İnformatika
4.3MS EXCEL proqra-
mında praktik iş1 saat
30 dəqIV
gün-MS EXCEL proqramında cədvəl tərtib edir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
5Yeni fənn kurikulumları və onların səciyyəvi cəhətləri 1 saatV  gün -Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar məktəb kitabxanasının işinin yeni cəhətlərini anladığını nümayiş etdirir;
5.1Oxucularla ünsiyyət mədəniyyəti. Mentorluq1 saatV
 gün-Kitabxanaçının  səmərəli ünsiyyət təqdimat bacarıqları haqqında bilikləri şərh edir;REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
5.2MS POWERPOINT 
proqramı ilə ümumi tanışlıq30 dəqV
gün- MS POWERPOINT təqdimat proqramı haqqında məlumat verir;R.Mahmudzadə. İnformatika.
5.3MS POWERPOINT 
proqramında praktik iş 1 saat
30 dəqV 
gün-MS POWERPOINT təqdimat
hazırlayır;REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
İkinci həftə
1Strateji plan əsasında fəaliyyət planının hazırlanması 2 saat I gün-Strateji plan və planlaşdırma anlayışlarını müəyyən edir;
-Kitabxana işində prioritet məsələləri müəyyən edir;
-Fəaliyyət planı hazırlayarkən konkret tapşırıqlar göstərir; REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
1.2MS ACCESS
 proqramı ilə ümumi tanışlıq30 dəqI 
gün-Verilənlər Bazaları və MS ACCESS haqqında məlumat verir;REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
1.3MS ACCESS
proqramında praktik iş1 saa
30 dəqtI
gün-MS ACCESS proqramında baza
 Yaradır;
2Kitabxana statistikası. Əsas kitabxana göstəriciləri2 saatI gün -Kitabxana statistikasını aparmaq üçün sxem hazırlayır;
-Kitabxanada  əsas statistik göstəri-ciləri müəyyən edir;X. İsmayılov. Kitabxana işinin təşkil və idarə olunması
2.1MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ”ilə tanışlıq
30 dəq
II
gün-Elektron kitabxanalar
 haqqında məlumat verir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
2.2MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ” 
 praktik iş1
saat
30
dəqII
gün-MS ACCESS proqramında “Elektron kitabxana ” yaradır;
3Biblioqrafiya haqqında anlayış. Məktəb kitabxanalarının biblioqrafik fəaliyyəti.1 saatIV gün -Biblioqrafiyanın növləri haqqında bilikləri şərh edir;
- Biblioqrafik  arayış hazırlayır;Z.Əliyev. Ümumi biblioqrafiya. REPK-nın Biblioqrafik göstəriciləri.
3.1Biblioqrafik məlumat bazaları.1 saatIV  gün-Biblioqrafik məlumat bazasını təhlil edir;
3.2İnternet haqqında2 saatIII
gün-İnternet haqqında ümumi məlumat (saytlar,domenlər, brauzerlər) verir;Osman Gündüz.
İnternet.
4 Kitabxanada kütləvi təbliğat formaları.1 saatIV gün-Müasir şagirdlərin tələb və maraqlarına müvafiq kitabxana tədbirlərinin təşkili mexanizmlərini şərh edir;REPK.S.Məmmədova. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları.
4.1Müasir kitabxana tədbirləri 1saatIV gün-Müasir şagirdlərin tələb maraqlarına müvafiq kitabxana tədbirlərinin təşkili mexanizmlərini şərh edir;
4.2Elektron Kitabxana və Elektron Kataloq2
saatIV
gün-Elektron Kitabxanalar və Elektron Kataloqlar haqqında məlumat verir;A.Xələfov 
A.Qurbanov.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları.
5.Təlim kursunun nəticələrinin qiymətləndirilməsi3 saatV gün -Hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələrinə əsasən təlimin qiymətləndirilməsi.Təlimi qiymətləndirmə vərəqəsi
 
Həmçinin, 2017-ci ildə REPK-nın metodistləri respublikanın bir sıra rayonlarında ezamiyyələrdə olmuşlar. Ağsu, Şamaxı, İsmayıllı, Oğuz, Qəbələ, Goranboy, Naftalan, Göyçay, Quba, Qusar, Xaçmaz, Neftçala və s. rayonlarda ezamiyyədə olarkən metodistlərimiz ümumtəhsil məktəbi kitabxanaçılarına kitabxana işinin idarə olunması ilə bağlı bir sıra metodik göstərişlər və tövsiyələr vermişlər. Eləcə də ümumtəhsil məktəbi kitabxanaçıları üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 2016-cı ildə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəb kitabxanasının numünəsi Əsasnaməsi”, “Təhsildə keyfiyyət ili”, “Şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması”, “Təhsil müəssisələrində kütləvi təbliğat formaları”, “ Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında İKT-dən istifadə” və s. mövzularda seminarlar keçirilmiş, kitabxanaçılara lazımı təlimatlar çatdırılmışdır. 2017-ci ildə REPK-nın metodistləri ezamiyyədə olduqları rayonun kitabxanaçılarının peşəkarlığı və təhsil vəziyyətini də araşdırmışlar. Əldə edilmiş məlumatlara əsasən aşağıdakı yekun nəticələrə nail olunmuşdur.
 
2017-ci ildə REPK-nın metodistləri ezamiyyədə olduğu rayonların ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaçılarının təhsili haqqında statistik məlumat
 
№RayonAli ixtisasAli qeyri-ixtisasOrta ixtisasOrta qeyri ixtisasOrtaCəmi
1.Ağdaş0112381364
2.Ağsu134182248
3.Astara012232854
4.Goranboy51810211872
5.Göyçay172713755
6.Xaçmaz0982955101
7.İsmayıllı468202361
8.Qəbələ226193463
9.Quba4251784112
10.Qusar176232764
11.Lənkəran222226492
12.Masallı242132243
13.Mingəçevir58133332
14.Naftalan010113
15.Neftçala020103446
16.Oğuz38810332
17.Saatlı02093546
18.Sabirabad3015273782
19.Salyan252103655
20.Siyəzən02051724
21.Şamaxı1314242163
22.Yevlax4149151658
Cəmi:401071533706001270
 
REPK-nın fəaliyyətində metodik təlimat xarakterli vəsaitlərin tərtibi də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mövzu, məzmun, forma etibarilə müxtəlif olan həmin vəsaitləri birləşdirən ümumi cəhət təhsil müəssisələri kitabxanalarının çoxsaylı oxucularına kitabxana xidmətinin təkmilləş-dirilməsidir. Bu məqsədlə kitabxananın bütün potensial imkanlarından geniş istifadə edilir. Bu vəsaitlər içərisində “Heydər Əliyev İrsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində məktəb kitabxanalarının vəzifələri” (2014),“Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün İRBİS-64 proqramı” (2014), “Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün ACCESS proqram təminatı əsasında kitabxana xidməti və işinin avtomatlaşdırılması” (2014), “Ümumtəhsil, peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün asanlaşdırılmış İKT-dən istifadə üsulları və proqram təminatları ilə işləmə qaydası”(2015), “Şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric oxu”(2014), “Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları”(2015) və s. adlı metodik vəsaitlər kitabxana işinin aktual məsələlərinə dair yeni müddəa və tövsiyələri, eləcə də qabaqcıl təcrübəni eyni vaxtda bütün kitabxanalar arasında yaymağa imkan verən mühüm nəşrlərdir.
REPK-nın əməkdaşları kitabxana işinin ayrı-ayrı təşkilati və texnoloji proseslərinə həsr edilmiş vəsaitlərlə yanaşı, məktəb kitabxanalarının işini əlaqələndirmək məqsədilə müvafiq normativ sənədlər də hazırlayıb çap etdirmişlər. Onlardan bəzilərini nümunə göstərmək olar: “Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması (2015)”, “Universal Onluq Təsnifat (Orta ixtisas təhsili müəssisəsi kitabxanaları üçün qısaldılmış variantı)” (2015), “Metodik vəsaitlər toplusu” (2015), “Kitabxana işinə dair hüquqi-normativ aktlar”(2015).
2016-cı ildə REPK-nın əməkdaşları tərəfindən “Kitabxana-biblioqrafiya və informasiya terminlərinin izahlı lüğəti” hazırlanmışdır. Ümumtəhsil məktəblərində çalışan qeyri-ixtisaslı kitabxanaçıların tələbatını nəzərə alaraq hazırlanmış lüğətə kitabxana işinə aid 2200-ə qədər termin daxil edilmişdir. 
2017-ci ildə REPK-nın metodistləri tərəfindən “Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək” adlı metodik vəsait hazırlanmış və çap olunmuşdur. Eyni zamanda 2017-ci ildə “Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları” adlı metodik vəsait yenidən təkmilləşdirilərək təkrar çap edilmişdir.
REPK-a 2017-ci ildə #eldenele layihəsinə start vermişdir. Layihənin məqsədi #odaoxusun haştağı ilə kitab oxumağı sevib lakin, kitab almağa vaxtı və imkanı olmayan vətəndaşların da mütaliəsiz qalmamasıdır. Layihənin mahiyyəti belədir: bir nəfər hər hansı bir kitabı oxuduqdan sonra onu ictimai yerdə- parkda, kafedə, qatarda, metro stansiyasında “unudur” ki, başqa biri onu tapıb oxusun. Kitabların belə “səyahət”i internet sayt tərəfindən izlənilir. Layihə oxucular tərəfindən maraqla qarşılanır və kitabxanaya daha çox oxucu cəlb edilməsinə səbəb olmuşdur.
Kitabxana proseslərinin elektronlaşdırılması sahəsində REPK-nın öz daxili imkanları hesabına yaratdığı Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil, ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaları haqqında Elektron Məlumat Bazası (əsası 2003-cü ildə qoyulmuş) (Verilənlər bazası) xüsusi yer tutur. 2014-cü ildə yeni informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq kitabxana Elektron Məlumat Bazasını təkmilləşdirmişdir. Həmin Məlumat Bazasında respublikanın ümumi təhsil, ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanalarının illik hesabatları öz əksini tapır. Bazaya daxil edilmiş məlumatlar təhlil edilərək statistik məlumatlar hazırlanır. REPK-nın Məlumat Bazası təhsil sistemi kitabxanalarının fəaliyyəti, fondunun miqdarı, maddi-texniki vəziyyəti və s. haqqında ətraflı məlumat almaq imkanı yaradır. Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə REPK-nın birgə əməkdaşlığı nəticəsində hazırlanmış VI cildlik “Azərbaycan Kitabxanaları XXI əsrin İnformasiya Məkanında” kitabının 4-cü (Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları), 5-ci (Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları) və 6-cı (Azərbaycan Respublikası şəhər və rayonlarının ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları) cildləri REPK-nın Məlumat Bazası əsasında hazırlanmışdır.
Elektron kitabxanaların təşkili sahəsində elektron kataloqlar informasiya sisteminin növ müxtəlifliyindən biri kimi elektron informasiyanın yaradılmasında və istifadəsində mühüm rol oynayır. REPK-nın elektron kataloqu on ildən artıqdır ki, yaradılmışdır. Elektron kataloqun yaradılması respublikamızın kitabxanalarında geniş tətbiq edilən Rusiya Federasiyasının EBNİT Assosiasiyasının İRBİS-64 proqramının Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sisteminin (AKİS) əsasında həyata keçirilmişdir. Elektron kataloqda kitabxananın fonduna Azərbaycan dilində olan bütün çap məhsullarının elektron biblioqrafik təsviri həyata keçirilmiş və kitabxananın saytında Elektron kataloq bölməsində yerləşdirilmişdir. 
2017-cü ildə kitabxanada kitab, qəzet və jurnalların rəqəmsallaşdırılması və oxuculara elektron informasiya xidmətinin həyata keçirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. REPK-nın Web səhifəsində repk.az Elektron kitabxana, Elektron kitablar, Elektron kataloq, Elektron resurslar bölmələri yaradılmışdır. Həmçinin, elektron resurslar hazırlanması məqsədilə tamamilə yeni tələblərə cavab verən xüsusi avadanlıqlar “Bookdrive Mini” kitab skaneri vasitəsilə ayrı-ayrı qəzet komplektlərinin, kitab və jurnalların çox sürətlə rəqəmsallaşdırılması işınə başlanmışdır. Müəllif hüquqlarının qorunması qanunlarını rəhbər tutaraq kitabların mühafizəsini təmin etmək, informasiya qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədilə kitabxananın fondunda olan sənədlər  pedaqogika və psixologiyaya aid nəşrlər, müasir ədəbiyyat nümunələri, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri, dərslik və dərs vəsaitləri müəlliflərin elektron daşıyıcılarda təqdim etdikləri kitabları saytımızın Elektron Kitabxanasında müvafiq bölmələr üzrə əlifba sırası ilə sistemli şəkildə yerləşdirilmişdir. REPK-nın fondunda olan sənədlərin pedaqogikaya adi nəşrlərin (879 kitab), müasir ədəbiyyat nümunələrinin və klassiklərimizin ölkəmizdə və ya xaricdə nəşr olunmuş əsərlərinin rus və ingilis dilində nəşrlərin (1570 kitab), dərslik və dərs vəsaitlərinin (1326 kitab), REPK-a nəşrlərinin (48 kitab) və müəlliflərin elektron daşıyıcılarda təqdim etdikləri kitabların (178 kitab) əsasında işlənilib hazırlanan elektron resursları hazırlanmışdır. Bu elektron kitablar əsasında kitabxananın elektron resursları zənginləşmiş və oxuculara elektron xidmət işi daha da inkişaf etmişdir. Kitabxana fonduna daxil olan elektron resurslar lokal və qlobal şəbəkələrdə tələbatçıların istifadəsinə verilmişdir. Bunun üçün kitabxananın oxu zalı kompüter avadanlıqları ilə təmin olunmuş və oxucular üçün lazımı şərait yaradılmışdır. 2017-ci ildə REPK-nın virtual oxucularının (saytdan istifadə edənlər) sayı 24443 nəfər, sifariş xidmətlərindən istifadə edənlər 1678 nəfər olmuşdur.  Elektron informasiya xidməti və “Oxuculara xidmət və abonement şöbəsi” vasitəsilə il ərzində 33096 oxucu internet xidmətlərindən istifadə etmiş, onların sorğuları üzrə 1556 elektron arayış ödənilmişdir. 
Eləcə də kitabxana oxucuların mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına, oxuculara xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə, kitabın, kitabxanaların təbliğinə kömək edən müxtəlif məzmunlu, rəngarəng tədbirlər, anket sorğuları, monitorinqlər keçirilmiş, kitabın cəmiyyət həyatındakı rolunu yüksəltmək, kitabxananı oxucu kütləsinə yaxınlaşdırmaq üçün oxucularla, təhsil müəssisələri ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirilmişdir. Bunlara misal olaraq narkomaniyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş “Ağ ölümə “yox” deyək”, “İnsanlar üçün yeni bəla”, “Düşmənimizi tanımalıyıq” adlı dəyirmi masa və diskussiya, 31 mart soyqırım gününə həsr olunmuş “Tarix susan deyil, bizlər susmasaq” adlı oxucu konfransı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyi ilə əlaqədar “Böyük ömürdən səhifələr” və Zərifə Əliyevanın yubileyi ilə bağlı “Görkəmli oftalmoloq” adlı oxucu konfransı, həmçinin, məktəb kitabxanaları günü ilə əlaqədar “Məktəb kitabxanası gününü tapaq” adlı konfrans keçirilmiş, kitabxanaçılara bu mövzuda geniş məlumat çatdırılmışdır. 
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ KİTABXANASININ 2017-Cİ İL FƏALİYYƏTİ HAQQINDA
 
H E S A B A T
 
 
Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası (bundan sonra REPK-a) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən, təhsil və pedaqoji sahələrdə milli və xarici ədəbiyyat fondlarına malik olan elmi-sahəvi kitabxanadır. 
REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil, ilk peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxana şəbəkəsinə məlumat-biblioqrafiya və kitabxana xidmətini həyata keçirən elmi-metodik əlaqələndirmə mərkəzidir, respublika üzrə vahid elmi-məlumat və informasiya sisteminə daxildir. 
REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən 4500-dən artıq ümumtəhsil, 124 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi və 43 orta ixtisas təhsili müəssisələri, eləcə də Təhsil Problemləri İnstitutunun kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərlik edir, onların işini əlaqələndirir, müvafiq normativ sənədlər hazırlayır. 
REPK-nın fəaliyyətində metodik təminat işi kitabxana işinin vacib sahələrindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onun inkişaf etdirilməsi olduqca vacib hesab olunur. Elm və texnikanın inkişafı, kitabxana işinə uyğun yeni sahələrin, istiqamətlərin yaranması, kitabxanalarda yeni informasiya texnologiyalarına keçid kitabxana işçilərinin bu sahədə təlimatlandırılması və IKT savadlılığının artırılmasına zərurət yaratmışdır. Bu məqsədlə hər il olduğu kimi 2017-ci ildə də REPK-nın bazası əsasında təhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün vaxtaşırı seminarlar, kurslar, treninqlər təşkil olunmuşdur. 
2015-ci ildə REPK-nın əməkdaşları təhsil naziri M. Cabbarovun 29 iyul 2015-ci il tarixli 849 nömrəli əmrinə əsasən Bakı şəhərində və respublikanın regionlarında yerləşən 44 orta ixtisas təhsili müəssisəsində monitorinq keçirmiş və bu təhsil müəssisələrinin kitabxanalarının vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayaraq Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişlər. Eyni zamanda Təhsil Nazirinin həmin əmrinə əsasən orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün REPK-nın bazası əsasında “ənənəvi kitabxanaçılıq” və “Kitabxana sistemlərinin avtomatlaşdırılması” mövzusunda treninqlər keçirilmişdir. Bu treninqlərdə kitabxanaçılar üçün “Kitabxana işinin təşkili”, “Biblioqrafik təsvir”, “ACCESS”, “İRBİS-64”, “ALİSA - elektron kitabxana sistemi”, “İnternetdən istifadə qaydaları” və s. mövzularda təlimlər keçirilmişdir. Keçirilmiş treninqlərdə Bakı və Sumqayıt şəhəri üzrə 51, regionlar üzrə 22 kitabxanaçı iştirak etmişdir. Treninqlərdə respublika üzrə 100 % i orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları iştirak etmiş və sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
2017-ci ildə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən bilik və bacarıqları zəif qiymətləndirlmiş 376 nəfər kitabxanaçı üçün xüsusi təlim paketi hazırlanmış və Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə təlimlərin REPK-nın bazasında keçirilməsi üçün məktubla müraciət etmişdir. Bununla əlaqədar hər iki təşkilatın rəhbərləri və əməkdaşlarının iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. REPK-a ilə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin sıx əməkdaşlığı nəticəsində təlimlərin REPK-nın bazası əsasında və kitabxananın metodistləri tərəfindən keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.  Məktəb kitabxanaçıları üçün təlimlər 2017-ci ilin fevral ayından həyata keçirilməyə başlamışdır. Təlimlər REPK-da, hər birində 20 nəfər olmaqla hər dəfə 10 gün müddətinə keçirilir. 2018-ci ilin fevral ayına qədər 208 nəfər kitabxana işçisi  REPK-da keçirilən təlim kurslarının iştirakçısı olmuşdur.
 
Məktəb kitabxanaçıları üçün (10 günlük) 36 saatlıq təlim kursunun proqram paketi
 
Birinci həftə
№MövzuSaatGünMəşğələnin sonunda gözlənilən nəticələrTəlim resursları
 1.Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma 1akademik saatI gün
1.1Məktəb kitabxanalarının əsas sənədləri və onlarla iş, kitabxanaçıların xidməti vəzifələri, təlimatlar30 dəqI 
gün-Məktəb kitabxanalarının əsas sənədlərini sadalayır;
-Məktəb kitabxanaçısından tələb olunan bilik və bacarıqları şərh edir;
Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında nümunəvi Əsasnamə.
REPK.Ümumtəhsil məktəb  kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək
 
1.2Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma I gün
1.3Fərdi kompüterlə
 tanışlıq. Aparat təminatı1saat 
30 dəqI gün-Fərdi kompüterin hissələrini müəyyən edir;Osman Gündüz.
 Kompüter.
2.Kitabxana sənədləşmə standartları1 saatII gün - kitabxanalarda milli və beynəlxalq standartlar haqqında bilikləri şərh edir;Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı AZS 754-2013
2.1Kataloqların hazırlanması və idarə olunması.
1 saatII gün-Kataloqların növlərini və formalarını müəyyən edir;
S.Mustafayeva.  Kitabxana kataloqları.
2.2Microsoft Oficce
proqramları ilə ümumi tanışlıq30 dəqII günMS WORD proqramı
 haqqında məlumat. Osman Gündüz.
Kompüter.
2.3MS WORD proqramında praktik iş1 saat
30 dəqII 
Gün-MS WORD proqramında mətn yığır və redaktə edir.REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dənistifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
3.Biblioqrafik təsvir qaydaları.
Praktik iş.2 saatIII gün- Biblioqrafik təsvir edir.REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. REPK. Universal Onluq Təsnifat.
3.1MS WORD proqramında praktik iş2 saatIII gün- MS WORD proqramında cədvəl tərtib edir;
4.Yaş qrupları üzrə səmərəli mütaliə texnikaları1 saatIV gün -Fasilələrlə oxu. mütaliə texnikalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir;
- kitabxana dərslərində   kitabla rəftar mədəniyyəti və gigiyena qaydalarını şərh edir;REPK.S.Məmmədova. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric oxu
4.1Şagird və müəllimlərin spesifik  mütaliə maraqlarının müəyyən edilməsi1 saatIV gün-Şagirdlərin mütaliə maraqlarını müəyyənləşdirmək üçün onlarla iş formalarını şərh edir;
4.2MS EXCEL proqramı ilə tanışlıq 30 dəqIV 
gün-MS EXCEL proqramı haqqında məlumat verir;R.Mahmudzadə. İnformatika
4.3MS EXCEL proqra-
mında praktik iş1 saat
30 dəqIV
gün-MS EXCEL proqramında cədvəl tərtib edir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
5Yeni fənn kurikulumları və onların səciyyəvi cəhətləri 1 saatV  gün -Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar məktəb kitabxanasının işinin yeni cəhətlərini anladığını nümayiş etdirir;
5.1Oxucularla ünsiyyət mədəniyyəti. Mentorluq1 saatV
 gün-Kitabxanaçının  səmərəli ünsiyyət təqdimat bacarıqları haqqında bilikləri şərh edir;REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
5.2MS POWERPOINT 
proqramı ilə ümumi tanışlıq30 dəqV
gün- MS POWERPOINT təqdimat proqramı haqqında məlumat verir;R.Mahmudzadə. İnformatika.
5.3MS POWERPOINT 
proqramında praktik iş 1 saat
30 dəqV 
gün-MS POWERPOINT təqdimat
hazırlayır;REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
İkinci həftə
1Strateji plan əsasında fəaliyyət planının hazırlanması 2 saat I gün-Strateji plan və planlaşdırma anlayışlarını müəyyən edir;
-Kitabxana işində prioritet məsələləri müəyyən edir;
-Fəaliyyət planı hazırlayarkən konkret tapşırıqlar göstərir; REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
1.2MS ACCESS
 proqramı ilə ümumi tanışlıq30 dəqI 
gün-Verilənlər Bazaları və MS ACCESS haqqında məlumat verir;REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
1.3MS ACCESS
proqramında praktik iş1 saa
30 dəqtI
gün-MS ACCESS proqramında baza
 Yaradır;
2Kitabxana statistikası. Əsas kitabxana göstəriciləri2 saatI gün -Kitabxana statistikasını aparmaq üçün sxem hazırlayır;
-Kitabxanada  əsas statistik göstəri-ciləri müəyyən edir;X. İsmayılov. Kitabxana işinin təşkil və idarə olunması
2.1MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ”ilə tanışlıq
30 dəq
II
gün-Elektron kitabxanalar
 haqqında məlumat verir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
2.2MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ” 
 praktik iş1
saat
30
dəqII
gün-MS ACCESS proqramında “Elektron kitabxana ” yaradır;
3Biblioqrafiya haqqında anlayış. Məktəb kitabxanalarının biblioqrafik fəaliyyəti.1 saatIV gün -Biblioqrafiyanın növləri haqqında bilikləri şərh edir;
- Biblioqrafik  arayış hazırlayır;Z.Əliyev. Ümumi biblioqrafiya. REPK-nın Biblioqrafik göstəriciləri.
3.1Biblioqrafik məlumat bazaları.1 saatIV  gün-Biblioqrafik məlumat bazasını təhlil edir;
3.2İnternet haqqında2 saatIII
gün-İnternet haqqında ümumi məlumat (saytlar,domenlər, brauzerlər) verir;Osman Gündüz.
İnternet.
4 Kitabxanada kütləvi təbliğat formaları.1 saatIV gün-Müasir şagirdlərin tələb və maraqlarına müvafiq kitabxana tədbirlərinin təşkili mexanizmlərini şərh edir;REPK.S.Məmmədova. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları.
4.1Müasir kitabxana tədbirləri 1saatIV gün-Müasir şagirdlərin tələb maraqlarına müvafiq kitabxana tədbirlərinin təşkili mexanizmlərini şərh edir;
4.2Elektron Kitabxana və Elektron Kataloq2
saatIV
gün-Elektron Kitabxanalar və Elektron Kataloqlar haqqında məlumat verir;A.Xələfov 
A.Qurbanov.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları.
5.Təlim kursunun nəticələrinin qiymətləndirilməsi3 saatV gün -Hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələrinə əsasən təlimin qiymətləndirilməsi.Təlimi qiymətləndirmə vərəqəsi
 
Həmçinin, 2017-ci ildə REPK-nın metodistləri respublikanın bir sıra rayonlarında ezamiyyələrdə olmuşlar. Ağsu, Şamaxı, İsmayıllı, Oğuz, Qəbələ, Goranboy, Naftalan, Göyçay, Quba, Qusar, Xaçmaz, Neftçala və s. rayonlarda ezamiyyədə olarkən metodistlərimiz ümumtəhsil məktəbi kitabxanaçılarına kitabxana işinin idarə olunması ilə bağlı bir sıra metodik göstərişlər və tövsiyələr vermişlər. Eləcə də ümumtəhsil məktəbi kitabxanaçıları üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 2016-cı ildə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəb kitabxanasının numünəsi Əsasnaməsi”, “Təhsildə keyfiyyət ili”, “Şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması”, “Təhsil müəssisələrində kütləvi təbliğat formaları”, “ Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında İKT-dən istifadə” və s. mövzularda seminarlar keçirilmiş, kitabxanaçılara lazımı təlimatlar çatdırılmışdır. 2017-ci ildə REPK-nın metodistləri ezamiyyədə olduqları rayonun kitabxanaçılarının peşəkarlığı və təhsil vəziyyətini də araşdırmışlar. Əldə edilmiş məlumatlara əsasən aşağıdakı yekun nəticələrə nail olunmuşdur.
 
2017-ci ildə REPK-nın metodistləri ezamiyyədə olduğu rayonların ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaçılarının təhsili haqqında statistik məlumat
 
№RayonAli ixtisasAli qeyri-ixtisasOrta ixtisasOrta qeyri ixtisasOrtaCəmi
1.Ağdaş0112381364
2.Ağsu134182248
3.Astara012232854
4.Goranboy51810211872
5.Göyçay172713755
6.Xaçmaz0982955101
7.İsmayıllı468202361
8.Qəbələ226193463
9.Quba4251784112
10.Qusar176232764
11.Lənkəran222226492
12.Masallı242132243
13.Mingəçevir58133332
14.Naftalan010113
15.Neftçala020103446
16.Oğuz38810332
17.Saatlı02093546
18.Sabirabad3015273782
19.Salyan252103655
20.Siyəzən02051724
21.Şamaxı1314242163
22.Yevlax4149151658
Cəmi:401071533706001270
 
REPK-nın fəaliyyətində metodik təlimat xarakterli vəsaitlərin tərtibi də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mövzu, məzmun, forma etibarilə müxtəlif olan həmin vəsaitləri birləşdirən ümumi cəhət təhsil müəssisələri kitabxanalarının çoxsaylı oxucularına kitabxana xidmətinin təkmilləş-dirilməsidir. Bu məqsədlə kitabxananın bütün potensial imkanlarından geniş istifadə edilir. Bu vəsaitlər içərisində “Heydər Əliyev İrsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində məktəb kitabxanalarının vəzifələri” (2014),“Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün İRBİS-64 proqramı” (2014), “Ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün ACCESS proqram təminatı əsasında kitabxana xidməti və işinin avtomatlaşdırılması” (2014), “Ümumtəhsil, peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün asanlaşdırılmış İKT-dən istifadə üsulları və proqram təminatları ilə işləmə qaydası”(2015), “Şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric oxu”(2014), “Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları”(2015) və s. adlı metodik vəsaitlər kitabxana işinin aktual məsələlərinə dair yeni müddəa və tövsiyələri, eləcə də qabaqcıl təcrübəni eyni vaxtda bütün kitabxanalar arasında yaymağa imkan verən mühüm nəşrlərdir.
REPK-nın əməkdaşları kitabxana işinin ayrı-ayrı təşkilati və texnoloji proseslərinə həsr edilmiş vəsaitlərlə yanaşı, məktəb kitabxanalarının işini əlaqələndirmək məqsədilə müvafiq normativ sənədlər də hazırlayıb çap etdirmişlər. Onlardan bəzilərini nümunə göstərmək olar: “Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması (2015)”, “Universal Onluq Təsnifat (Orta ixtisas təhsili müəssisəsi kitabxanaları üçün qısaldılmış variantı)” (2015), “Metodik vəsaitlər toplusu” (2015), “Kitabxana işinə dair hüquqi-normativ aktlar”(2015).
2016-cı ildə REPK-nın əməkdaşları tərəfindən “Kitabxana-biblioqrafiya və informasiya terminlərinin izahlı lüğəti” hazırlanmışdır. Ümumtəhsil məktəblərində çalışan qeyri-ixtisaslı kitabxanaçıların tələbatını nəzərə alaraq hazırlanmış lüğətə kitabxana işinə aid 2200-ə qədər termin daxil edilmişdir. 
2017-ci ildə REPK-nın metodistləri tərəfindən “Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək” adlı metodik vəsait hazırlanmış və çap olunmuşdur. Eyni zamanda 2017-ci ildə “Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları” adlı metodik vəsait yenidən təkmilləşdirilərək təkrar çap edilmişdir.
REPK-a 2017-ci ildə #eldenele layihəsinə start vermişdir. Layihənin məqsədi #odaoxusun haştağı ilə kitab oxumağı sevib lakin, kitab almağa vaxtı və imkanı olmayan vətəndaşların da mütaliəsiz qalmamasıdır. Layihənin mahiyyəti belədir: bir nəfər hər hansı bir kitabı oxuduqdan sonra onu ictimai yerdə- parkda, kafedə, qatarda, metro stansiyasında “unudur” ki, başqa biri onu tapıb oxusun. Kitabların belə “səyahət”i internet sayt tərəfindən izlənilir. Layihə oxucular tərəfindən maraqla qarşılanır və kitabxanaya daha çox oxucu cəlb edilməsinə səbəb olmuşdur.
Kitabxana proseslərinin elektronlaşdırılması sahəsində REPK-nın öz daxili imkanları hesabına yaratdığı Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil, ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaları haqqında Elektron Məlumat Bazası (əsası 2003-cü ildə qoyulmuş) (Verilənlər bazası) xüsusi yer tutur. 2014-cü ildə yeni informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq kitabxana Elektron Məlumat Bazasını təkmilləşdirmişdir. Həmin Məlumat Bazasında respublikanın ümumi təhsil, ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanalarının illik hesabatları öz əksini tapır. Bazaya daxil edilmiş məlumatlar təhlil edilərək statistik məlumatlar hazırlanır. REPK-nın Məlumat Bazası təhsil sistemi kitabxanalarının fəaliyyəti, fondunun miqdarı, maddi-texniki vəziyyəti və s. haqqında ətraflı məlumat almaq imkanı yaradır. Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə REPK-nın birgə əməkdaşlığı nəticəsində hazırlanmış VI cildlik “Azərbaycan Kitabxanaları XXI əsrin İnformasiya Məkanında” kitabının 4-cü (Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları), 5-ci (Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları) və 6-cı (Azərbaycan Respublikası şəhər və rayonlarının ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları) cildləri REPK-nın Məlumat Bazası əsasında hazırlanmışdır.
Elektron kitabxanaların təşkili sahəsində elektron kataloqlar informasiya sisteminin növ müxtəlifliyindən biri kimi elektron informasiyanın yaradılmasında və istifadəsində mühüm rol oynayır. REPK-nın elektron kataloqu on ildən artıqdır ki, yaradılmışdır. Elektron kataloqun yaradılması respublikamızın kitabxanalarında geniş tətbiq edilən Rusiya Federasiyasının EBNİT Assosiasiyasının İRBİS-64 proqramının Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sisteminin (AKİS) əsasında həyata keçirilmişdir. Elektron kataloqda kitabxananın fonduna Azərbaycan dilində olan bütün çap məhsullarının elektron biblioqrafik təsviri həyata keçirilmiş və kitabxananın saytında Elektron kataloq bölməsində yerləşdirilmişdir. 
2017-cü ildə kitabxanada kitab, qəzet və jurnalların rəqəmsallaşdırılması və oxuculara elektron informasiya xidmətinin həyata keçirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. REPK-nın Web səhifəsində repk.az Elektron kitabxana, Elektron kitablar, Elektron kataloq, Elektron resurslar bölmələri yaradılmışdır. Həmçinin, elektron resurslar hazırlanması məqsədilə tamamilə yeni tələblərə cavab verən xüsusi avadanlıqlar “Bookdrive Mini” kitab skaneri vasitəsilə ayrı-ayrı qəzet komplektlərinin, kitab və jurnalların çox sürətlə rəqəmsallaşdırılması işınə başlanmışdır. Müəllif hüquqlarının qorunması qanunlarını rəhbər tutaraq kitabların mühafizəsini təmin etmək, informasiya qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədilə kitabxananın fondunda olan sənədlər  pedaqogika və psixologiyaya aid nəşrlər, müasir ədəbiyyat nümunələri, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri, dərslik və dərs vəsaitləri müəlliflərin elektron daşıyıcılarda təqdim etdikləri kitabları saytımızın Elektron Kitabxanasında müvafiq bölmələr üzrə əlifba sırası ilə sistemli şəkildə yerləşdirilmişdir. REPK-nın fondunda olan sənədlərin pedaqogikaya adi nəşrlərin (879 kitab), müasir ədəbiyyat nümunələrinin və klassiklərimizin ölkəmizdə və ya xaricdə nəşr olunmuş əsərlərinin rus və ingilis dilində nəşrlərin (1570 kitab), dərslik və dərs vəsaitlərinin (1326 kitab), REPK-a nəşrlərinin (48 kitab) və müəlliflərin elektron daşıyıcılarda təqdim etdikləri kitabların (178 kitab) əsasında işlənilib hazırlanan elektron resursları hazırlanmışdır. Bu elektron kitablar əsasında kitabxananın elektron resursları zənginləşmiş və oxuculara elektron xidmət işi daha da inkişaf etmişdir. Kitabxana fonduna daxil olan elektron resurslar lokal və qlobal şəbəkələrdə tələbatçıların istifadəsinə verilmişdir. Bunun üçün kitabxananın oxu zalı kompüter avadanlıqları ilə təmin olunmuş və oxucular üçün lazımı şərait yaradılmışdır. 2017-ci ildə REPK-nın virtual oxucularının (saytdan istifadə edənlər) sayı 24443 nəfər, sifariş xidmətlərindən istifadə edənlər 1678 nəfər olmuşdur.  Elektron informasiya xidməti və “Oxuculara xidmət və abonement şöbəsi” vasitəsilə il ərzində 33096 oxucu internet xidmətlərindən istifadə etmiş, onların sorğuları üzrə 1556 elektron arayış ödənilmişdir. 
Eləcə də kitabxana oxucuların mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına, oxuculara xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə, kitabın, kitabxanaların təbliğinə kömək edən müxtəlif məzmunlu, rəngarəng tədbirlər, anket sorğuları, monitorinqlər keçirilmiş, kitabın cəmiyyət həyatındakı rolunu yüksəltmək, kitabxananı oxucu kütləsinə yaxınlaşdırmaq üçün oxucularla, təhsil müəssisələri ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirilmişdir. Bunlara misal olaraq narkomaniyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş “Ağ ölümə “yox” deyək”, “İnsanlar üçün yeni bəla”, “Düşmənimizi tanımalıyıq” adlı dəyirmi masa və diskussiya, 31 mart soyqırım gününə həsr olunmuş “Tarix susan deyil, bizlər susmasaq” adlı oxucu konfransı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyi ilə əlaqədar “Böyük ömürdən səhifələr” və Zərifə Əliyevanın yubileyi ilə bağlı “Görkəmli oftalmoloq” adlı oxucu konfransı, həmçinin, məktəb kitabxanaları günü ilə əlaqədar “Məktəb kitabxanası gününü tapaq” adlı konfrans keçirilmiş, kitabxanaçılara bu mövzuda geniş məlumat çatdırılmışdır. 
 
 
 
 
                         
 
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ KİTABXANASININ 2017-Cİ İL FƏALİYYƏTİ HAQQINDA
 
H E S A B A T
 
 
Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası (bundan sonra REPK-a) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən, təhsil və pedaqoji sahələrdə milli və xarici ədəbiyyat fondlarına malik olan elmi-sahəvi kitabxanadır. 
REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil, ilk peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxana şəbəkəsinə məlumat-biblioqrafiya və kitabxana xidmətini həyata keçirən elmi-metodik əlaqələndirmə mərkəzidir, respublika üzrə vahid elmi-məlumat və informasiya sisteminə daxildir. 
REPK-a Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən 4500-dən artıq ümumtəhsil, 124 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi və 43 orta ixtisas təhsili müəssisələri, eləcə də Təhsil Problemləri İnstitutunun kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərlik edir, onların işini əlaqələndirir, müvafiq normativ sənədlər hazırlayır. 
REPK-nın fəaliyyətində metodik təminat işi kitabxana işinin vacib sahələrindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onun inkişaf etdirilməsi olduqca vacib hesab olunur. Elm və texnikanın inkişafı, kitabxana işinə uyğun yeni sahələrin, istiqamətlərin yaranması, kitabxanalarda yeni informasiya texnologiyalarına keçid kitabxana işçilərinin bu sahədə təlimatlandırılması və IKT savadlılığının artırılmasına zərurət yaratmışdır. Bu məqsədlə hər il olduğu kimi 2017-ci ildə də REPK-nın bazası əsasında təhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün vaxtaşırı seminarlar, kurslar, treninqlər təşkil olunmuşdur. 
2015-ci ildə REPK-nın əməkdaşları təhsil naziri M. Cabbarovun 29 iyul 2015-ci il tarixli 849 nömrəli əmrinə əsasən Bakı şəhərində və respublikanın regionlarında yerləşən 44 orta ixtisas təhsili müəssisəsində monitorinq keçirmiş və bu təhsil müəssisələrinin kitabxanalarının vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayaraq Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişlər. Eyni zamanda Təhsil Nazirinin həmin əmrinə əsasən orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün REPK-nın bazası əsasında “ənənəvi kitabxanaçılıq” və “Kitabxana sistemlərinin avtomatlaşdırılması” mövzusunda treninqlər keçirilmişdir. Bu treninqlərdə kitabxanaçılar üçün “Kitabxana işinin təşkili”, “Biblioqrafik təsvir”, “ACCESS”, “İRBİS-64”, “ALİSA - elektron kitabxana sistemi”, “İnternetdən istifadə qaydaları” və s. mövzularda təlimlər keçirilmişdir. Keçirilmiş treninqlərdə Bakı və Sumqayıt şəhəri üzrə 51, regionlar üzrə 22 kitabxanaçı iştirak etmişdir. Treninqlərdə respublika üzrə 100 % i orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaçıları iştirak etmiş və sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
2017-ci ildə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən bilik və bacarıqları zəif qiymətləndirlmiş 376 nəfər kitabxanaçı üçün xüsusi təlim paketi hazırlanmış və Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə təlimlərin REPK-nın bazasında keçirilməsi üçün məktubla müraciət etmişdir. Bununla əlaqədar hər iki təşkilatın rəhbərləri və əməkdaşlarının iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. REPK-a ilə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin sıx əməkdaşlığı nəticəsində təlimlərin REPK-nın bazası əsasında və kitabxananın metodistləri tərəfindən keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.  Məktəb kitabxanaçıları üçün təlimlər 2017-ci ilin fevral ayından həyata keçirilməyə başlamışdır. Təlimlər REPK-da, hər birində 20 nəfər olmaqla hər dəfə 10 gün müddətinə keçirilir. 2018-ci ilin fevral ayına qədər 208 nəfər kitabxana işçisi  REPK-da keçirilən təlim kurslarının iştirakçısı olmuşdur.
 
Məktəb kitabxanaçıları üçün (10 günlük) 36 saatlıq təlim kursunun proqram paketi
 
Birinci həftə
№MövzuSaatGünMəşğələnin sonunda gözlənilən nəticələrTəlim resursları
 1.Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma 1akademik saatI gün
1.1Məktəb kitabxanalarının əsas sənədləri və onlarla iş, kitabxanaçıların xidməti vəzifələri, təlimatlar30 dəqI 
gün-Məktəb kitabxanalarının əsas sənədlərini sadalayır;
-Məktəb kitabxanaçısından tələb olunan bilik və bacarıqları şərh edir;
Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında nümunəvi Əsasnamə.
REPK.Ümumtəhsil məktəb  kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək
 
1.2Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma I gün
1.3Fərdi kompüterlə
 tanışlıq. Aparat təminatı1saat 
30 dəqI gün-Fərdi kompüterin hissələrini müəyyən edir;Osman Gündüz.
 Kompüter.
2.Kitabxana sənədləşmə standartları1 saatII gün - kitabxanalarda milli və beynəlxalq standartlar haqqında bilikləri şərh edir;Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı AZS 754-2013
2.1Kataloqların hazırlanması və idarə olunması.
1 saatII gün-Kataloqların növlərini və formalarını müəyyən edir;
S.Mustafayeva.  Kitabxana kataloqları.
2.2Microsoft Oficce
proqramları ilə ümumi tanışlıq30 dəqII günMS WORD proqramı
 haqqında məlumat. Osman Gündüz.
Kompüter.
2.3MS WORD proqramında praktik iş1 saat
30 dəqII 
Gün-MS WORD proqramında mətn yığır və redaktə edir.REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dənistifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
3.Biblioqrafik təsvir qaydaları.
Praktik iş.2 saatIII gün- Biblioqrafik təsvir edir.REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. REPK. Universal Onluq Təsnifat.
3.1MS WORD proqramında praktik iş2 saatIII gün- MS WORD proqramında cədvəl tərtib edir;
4.Yaş qrupları üzrə səmərəli mütaliə texnikaları1 saatIV gün -Fasilələrlə oxu. mütaliə texnikalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir;
- kitabxana dərslərində   kitabla rəftar mədəniyyəti və gigiyena qaydalarını şərh edir;REPK.S.Məmmədova. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric oxu
4.1Şagird və müəllimlərin spesifik  mütaliə maraqlarının müəyyən edilməsi1 saatIV gün-Şagirdlərin mütaliə maraqlarını müəyyənləşdirmək üçün onlarla iş formalarını şərh edir;
4.2MS EXCEL proqramı ilə tanışlıq 30 dəqIV 
gün-MS EXCEL proqramı haqqında məlumat verir;R.Mahmudzadə. İnformatika
4.3MS EXCEL proqra-
mında praktik iş1 saat
30 dəqIV
gün-MS EXCEL proqramında cədvəl tərtib edir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
5Yeni fənn kurikulumları və onların səciyyəvi cəhətləri 1 saatV  gün -Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar məktəb kitabxanasının işinin yeni cəhətlərini anladığını nümayiş etdirir;
5.1Oxucularla ünsiyyət mədəniyyəti. Mentorluq1 saatV
 gün-Kitabxanaçının  səmərəli ünsiyyət təqdimat bacarıqları haqqında bilikləri şərh edir;REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
5.2MS POWERPOINT 
proqramı ilə ümumi tanışlıq30 dəqV
gün- MS POWERPOINT təqdimat proqramı haqqında məlumat verir;R.Mahmudzadə. İnformatika.
5.3MS POWERPOINT 
proqramında praktik iş 1 saat
30 dəqV 
gün-MS POWERPOINT təqdimat
hazırlayır;REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
İkinci həftə
1Strateji plan əsasında fəaliyyət planının hazırlanması 2 saat I gün-Strateji plan və planlaşdırma anlayışlarını müəyyən edir;
-Kitabxana işində prioritet məsələləri müəyyən edir;
-Fəaliyyət planı hazırlayarkən konkret tapşırıqlar göstərir; REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
1.2MS ACCESS
 proqramı ilə ümumi tanışlıq30 dəqI 
gün-Verilənlər Bazaları və MS ACCESS haqqında məlumat verir;REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
1.3MS ACCESS
proqramında praktik iş1 saa
30 dəqtI
gün-MS ACCESS proqramında baza
 Yaradır;
2Kitabxana statistikası. Əsas kitabxana göstəriciləri2 saatI gün -Kitabxana statistikasını aparmaq üçün sxem hazırlayır;
-Kitabxanada  əsas statistik göstəri-ciləri müəyyən edir;X. İsmayılov. Kitabxana işinin təşkil və idarə olunması
2.1MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ”ilə tanışlıq
30 dəq
II
gün-Elektron kitabxanalar
 haqqında məlumat verir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifad