Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Kurs hesabat (2017-2018)

2017-2018-ci dərs ili ölkənin dövlət ümumtəhsil müəssisələrində "Təhsildə keyfiyyət ili” elan olunub. Bu ilin elan olunması ümumtəhsil sahəsində müasir dövrün çağırışlarına əsaslanmaqla, keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq, pedaqoji kollektivlərin imkanlarını səfərbər etmək məqsədinə xidmət edir. Respublika Elmi Pedaqoj Kitabxanası da məhz dövrün çağırışlarına əsaslanaraq təhsil sistemi kitabxanalarının fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə kömək göstərməyə çalışmışdır. 2017-2018-ci illərdə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin təşəbbüsü ilə REPK-nın bazasında məktəb kitabxanaçıları üçün – peşə ixtisası səviyyəsinə olan tələblərə müvafiq yeni istehsalat vəzifələrinin həlli zərurətinin yaranması ilə əlaqədar problem mahiyyətli və ya funksional –istiqamətlənmiş tədris kurslarının təşkili həyata keçirilmişdir. Təlimlər REPK-da, hər birində 20 nəfər olmaqla hər dəfə 10 gün müddətinə keçirilmişdir. 2017-2018-ci illərdə keçirilmiş kurslarda ümumilikdə 376 nəfər təlim kurslarının iştirakçısı olmuşdur. 
Birinci həftə
Mövzu Saat Gün Məşğələnin sonunda gözlənilən nəticələr Təlim resursları
 1. Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma 1akademik saat I gün
1.1 Məktəb kitabxanalarının əsas sənədləri və onlarla iş, kitabxanaçıların xidməti vəzifələri, təlimatlar 30 dəq
gün -Məktəb kitabxanalarının əsas sənədlərini sadalayır;
-Məktəb kitabxanaçısından tələb olunan bilik və bacarıqları şərh edir;
Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında nümunəvi Əsasnamə.
REPK.Ümumtəhsil məktəb  kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək
 
1.2 Tanışlıq, təlimin məqsədi, fəallaşdırma I gün
1.3 Fərdi kompüterlə
 tanışlıq. Aparat təminatı 1saat 
30 dəq I gün -Fərdi kompüterin hissələrini müəyyən edir; Osman Gündüz.
 Kompüter.
2. Kitabxana sənədləşmə standartları 1 saat II gün - kitabxanalarda milli və beynəlxalq standartlar haqqında bilikləri şərh edir; Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı AZS 754-2013
2.1 Kataloqların hazırlanması və idarə olunması.
1 saat II gün -Kataloqların növlərini və formalarını müəyyən edir;
S.Mustafayeva.  Kitabxana kataloqları.
2.2 Microsoft Oficce
proqramları ilə ümumi tanışlıq 30 dəq II gün MS WORD proqramı
 haqqında məlumat. Osman Gündüz.
Kompüter.
2.3 MS WORD proqramında praktik iş 1 saat
30 dəq II 
Gün -MS WORD proqramında mətn yığır və redaktə edir. REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dənistifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
3. Biblioqrafik təsvir qaydaları.
Praktik iş. 2 saat III gün - Biblioqrafik təsvir edir. REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. REPK. Universal Onluq Təsnifat.
3.1 MS WORD proqramında praktik iş 2 saat III gün - MS WORD proqramında cədvəl tərtib edir;
4. Yaş qrupları üzrə səmərəli mütaliə texnikaları 1 saat IV gün -Fasilələrlə oxu. mütaliə texnikalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir;
- kitabxana dərslərində   kitabla rəftar mədəniyyəti və gigiyena qaydalarını şərh edir; REPK.S.Məmmədova. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric oxu
4.1 Şagird və müəllimlərin spesifik  mütaliə maraqlarının müəyyən edilməsi 1 saat IV gün -Şagirdlərin mütaliə maraqlarını müəyyənləşdirmək üçün onlarla iş formalarını şərh edir;
4.2 MS EXCEL proqramı ilə tanışlıq 30 dəq IV 
gün -MS EXCEL proqramı haqqında məlumat verir; R.Mahmudzadə. İnformatika
4.3 MS EXCEL proqra-
mında praktik iş 1 saat
30 dəq IV
gün -MS EXCEL proqramında cədvəl tərtib edir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
5 Yeni fənn kurikulumları və onların səciyyəvi cəhətləri 1 saat V  gün -Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar məktəb kitabxanasının işinin yeni cəhətlərini anladığını nümayiş etdirir;
5.1 Oxucularla ünsiyyət mədəniyyəti. Mentorluq 1 saat V
 gün -Kitabxanaçının  səmərəli ünsiyyət təqdimat bacarıqları haqqında bilikləri şərh edir; REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
5.2 MS POWERPOINT 
proqramı ilə ümumi tanışlıq 30 dəq V
gün - MS POWERPOINT təqdimat proqramı haqqında məlumat verir; R.Mahmudzadə. İnformatika.
5.3 MS POWERPOINT 
proqramında praktik iş 1 saat
30 dəq
gün -MS POWERPOINT təqdimat
hazırlayır; REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
İkinci həftə
1 Strateji plan əsasında fəaliyyət planının hazırlanması 2 saat I gün -Strateji plan və planlaşdırma anlayışlarını müəyyən edir;
-Kitabxana işində prioritet məsələləri müəyyən edir;
-Fəaliyyət planı hazırlayarkən konkret tapşırıqlar göstərir; REPK. T.İsmixanova, S.Məmmədova. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək.
1.2 MS ACCESS
 proqramı ilə ümumi tanışlıq 30 dəq
gün -Verilənlər Bazaları və MS ACCESS haqqında məlumat verir; REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
1.3 MS ACCESS
proqramında praktik iş 1 saa
30 dəqt I
gün -MS ACCESS proqramında baza
 Yaradır;
2 Kitabxana statistikası. Əsas kitabxana göstəriciləri 2 saat I gün -Kitabxana statistikasını aparmaq üçün sxem hazırlayır;
-Kitabxanada  əsas statistik göstəri-ciləri müəyyən edir; X. İsmayılov. Kitabxana işinin təşkil və idarə olunması
2.1 MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ”ilə tanışlıq
30 dəq
II
gün -Elektron kitabxanalar
 haqqında məlumat verir;
REPK. Ü.Məmmədova. İKT-dən istifadə üsulları və proqram  təminatları ilə işləmə qaydası.
2.2 MS ACCESS
proqramında yaradılmış “Elektron kitabxana ” 
 praktik iş 1
saat
30
dəq II
gün -MS ACCESS proqramında “Elektron kitabxana ” yaradır;
3 Biblioqrafiya haqqında anlayış. Məktəb kitabxanalarının biblioqrafik fəaliyyəti. 1 saat IV gün -Biblioqrafiyanın növləri haqqında bilikləri şərh edir;
- Biblioqrafik  arayış hazırlayır; Z.Əliyev. Ümumi biblioqrafiya. REPK-nın Biblioqrafik göstəriciləri.
3.1 Biblioqrafik məlumat bazaları. 1 saat IV  gün -Biblioqrafik məlumat bazasını təhlil edir;
3.2 İnternet haqqında 2 saat III
gün -İnternet haqqında ümumi məlumat (saytlar,domenlər, brauzerlər) verir; Osman Gündüz.
İnternet.
4 Kitabxanada kütləvi təbliğat formaları. 1 saat IV gün -Müasir şagirdlərin tələb və maraqlarına müvafiq kitabxana tədbirlərinin təşkili mexanizmlərini şərh edir; REPK.S.Məmmədova. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları.
4.1 Müasir kitabxana tədbirləri 1saat IV gün -Müasir şagirdlərin tələb maraqlarına müvafiq kitabxana tədbirlərinin təşkili mexanizmlərini şərh edir;
4.2 Elektron Kitabxana və Elektron Kataloq 2
saat IV
gün -Elektron Kitabxanalar və Elektron Kataloqlar haqqında məlumat verir; A.Xələfov 
A.Qurbanov.
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları.
5. Təlim kursunun nəticələrinin qiymətləndirilməsi 3 saat V gün -Hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələrinə əsasən təlimin qiymətləndirilməsi. Təlimi qiymətləndirmə vərəqəsi