Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

I-IV SNİF ŞAGİRDLƏRİNİN KİTABXANA-BİBLİOQRAFİYA VƏ İNFORMASİYA BİLİKLƏRİNƏ YİYƏLƏNMƏSİ ÜÇÜN TÖVSİYƏL