Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİNİN KİTABXANAÇISININ FƏALİYYƏT PLANI